Rodzaje leasingu

Poprzez szerokie rozumowanie definicji leasingu, możemy wyróżnić wiele jego rodzajów. Leasing jest to przekazywanie prawa do użytkowania przedmiotu przez ustalony okres w zamian za uiszczanie opłat ratalnych. Wobec powyższych słów, banki oraz firmy leasingowe oferują konsumentom prywatnym, jak i biznesowym szeroki wachlarz produktów leasingowych.

Należą do nich: leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing zwrotny oraz leasing konsumencki. Czym różnią się wymienione formy leasingowania? Zapraszamy do lektury.

Leasing finansowy

Leasing finansowy, zwany również kapitałowym, determinowany jest kilkoma zasadami. Podstawową z nich jest obciążanie kosztami amortyzacji leasingobiorcy. Umowa leasingowa w przypadku leasingu finansowego nie ma określonych ram czasowych. Ponadto po zakończeniu leasingu leasingobiorca jest zobowiązany do nabycia prawa własności do przedmiotu.

Co ważne, w przypadku leasingu finansowego podatek VAT opłacany jest z góry za cały czas trwania umowy. Do kosztów można doliczyć amortyzację, a także odsetki od rat.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zwany również usługowym opiera się na umowie zawieranej na określony czas. Czas ten winien być krótszy niźli uśredniony okres zużycia przedmiotu branego w leasing. Po zakończeniu umowy leasingobiorca nie jest zobowiązany do wykupu przedmiotu po cenie ustalonej podczas zawierania umowy.

W przypadku tego rodzaju leasingu to leasingodawca musi opłacać koszta amortyzacyjne. Ponadto leasingobiorca może odpisać do kosztów: wpłatę wstępną, część kapitałową oraz odsetkową rat leasingowych, a także ponoszone koszta eksploatacyjne.

Leasing zwrotny

Mniej popularna forma umowy leasingowej. Leasing zwrotny może być oparty na zasadach leasingu finansowego oraz operacyjnego. Ten rodzaj umowy związany jest z uwolnieniem kapitału leasingobiorcy, poprzez przekazanie leasingodawcy części aktywów trwałych w zamian za brakującą gotówkę konieczną do zawarcia umowy.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki to forma leasingowania przeznaczona dla osób fizycznych. Łączy on formę dzierżawy oraz kredytu. Podczas trwania umowy leasingobiorca posiada prawa do użytkowania przedmiotu, jednak nie posiada praw własności. Umowa leasingowa sporządzana jest na określony czas, podczas którego konsument spłaca raty leasingowe. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może nabyć (jednak nie musi) prawa do posiadania przedmiotu umowy.

Szybkie porównanie rodzajów leasingu

  Leasing operacyjny Leasing finansowy Leasing zwrotny Leasing konsumencki
Amortyzacja Leasingodawca Leasingobiorca Zależnie od wybranej formy leasingowania Zależnie od zawartej umowy
Okres trwania umowy Nieruchomość – nie mniej niż 10 lat, ruchomość dłużej niż 40% czasu amortyzacji Więcej niż 12 miesięcy Zależnie od wybranej formy leasingowania Minimum 2 lata
Podatek VAT Odliczany od rat Opłacany z góry Zależnie od wybranej formy leasingowania
Koszty uzyskania przychodu Doliczany od opłaty wstępnej i kosztów raty netto Doliczany od amortyzacji i części odsetkowej rat Zależnie od wybranej formy leasingowania
Wykup Opcjonalny Obowiązkowy, wraz z ostatnią ratą Zależnie od wybranej formy leasingowania Za złotówkę lub za kwotę ustaloną na początku umowy
Cechy szczególne     Odstąpienie aktywów trwałych w zamian za gotówkę Możliwość przejęcia wielu formalności przez leasingodawcę