Polityka prywatności

Ochrona danych Osobowych.

Administracja Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Maximusfinance Sp. z .o.o. Sp.k .  NIP: 952-213-05-16  z siedzibą w Warszawie przy ul. Czeladniczej 23 tel. +48 22 760 87 20,
adres e-mail: ochronadanychosobowych@maximusfinance.pl

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie  – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Twoje dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Drogi Kliencie, przysługuje Ci do:

 • > żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 • > sprostowania danych osobowych;
 • > usunięcia danych osobowych;
 • > ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • > wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • > przenoszenia danych;
 • > wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres:

ochronadanychosobowych@maximusfinance.pl

Zgoda na zarządzanie danymi osobowymi

Klient, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., nr 470, z późn. zm.), upoważnia Maximus Finance Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie oraz bank finansujący, do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczej (BIG), w tym „za pośrednictwem BIG”, a także z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji kredytowej (w tym dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego), informacji gospodarczych o zobowiązaniach Klienta, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez BIG od Związku Banków Polskich oraz informacji dotyczących posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie Klient upoważnia Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia BIG z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących zadłużenia Klienta wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale warunkuje rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy z Idea Getin Leasing S.A.

Zasady Ochrony Prywatności

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA ZAKTUALZWANA ZE SKUTKIEM OD 25 Maja 2018 r.

Niniejsza Polityka prywatności Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób MAXIMUSFINACE SP.Z O.O. SP.K NIP 952 213 05 16, ul. Jarzębinowa 6 , 05-077 Warszawa, będąca właścicielem portalu internetowego masterleasing.pl , postępuje z danymi osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem stron internetowych, stron mobilnych, aplikacji mobilnych oraz innych usług i produktów cyfrowych kontrolowanych przez MAXIMUSFINANCE SP. Z O.O. w ramach portalu masterleasing.pl.  które zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności . MAXIMUSFINANCE SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem na portalu masterleaing.pl.

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do stron będących własnością  MAXIMUSFINANCE SP. Z O.O, które nie zawierają łącza do niniejszej Polityki prywatności, ani do stron osób trzecich, do których prowadzą przez masterleasing.pl. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług MAXIMUSFINANCE SP. z .o.o sp.k., które zamieszczone są na stronie portalu www.masterleasing.pl

Administratorem danych i operatorem Serwisu jest MAXIMUSFINACE SP.Z O.O. SP.K NIP 952 213 05 16, ul. Jarzębinowa 6 , 05-077 Warszawa tel.22 760 87 18  adres e-mail: biuro@masterleasing.pl  (dalej „MASTERLEASING” lub „Administrator”).

MASTERLEASING dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. MASTERLEASING prowadząc Serwis, stosuje środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez MASTERLEASING danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

MASTERLEASING przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych użytkowników Serwisu i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Korzystając z Serwisu, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i te, dotyczące plików cookie.

MASTERLEASING zabezpiecza dane osobowe przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU MASTERLEASING.PL
Administrator  zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustaw regulujących zasady RODO w polskim porządku prawnym.
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika Serwisu  – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować drogą korespondencyjną na adres : MAXIMUSFINACE SP.Z O.O. SP.K NIP 952 213 05 16, ul. Jarzębinowa 6 , 05-077 Warszawa. W oparciu o dane użytkownika MASTERLEASING zastrzega że  może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją usług na rzecz użytkowników Serwisu.

Pliki COOKIES

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
poprzez gromadzenie plików „cookies”
Przy pierwszej wizycie na stronie www.masteleasing.pl  użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies i Administrator prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w plikach cookies.
Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na pliki cookies, to pliki te nie będą przetwarzane.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od masterleasing.pl  i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób przejrzysty i zrozumiały.

REGULAMIN SERWISU MASTERLEASING.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Serwisu masterleasing.pl (dalej Regulamin Serwisu) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu masterleasing.pl, w którego ramach Maximus Finance  zamieszcza informacje i formularze dotyczące tematyki środków trwałych będących podstawą do przygotowania oferty leasingowej i finansów.
2. Niniejszy Regulamin Serwisu pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

 1. DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie Serwisu
  sformułowania oznaczają:
  Operator Serwisu – Maximus Finance Sp. z o.o. Sp.k będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu masterleasing.pl jest uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
  Maximus Finance jest  podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Serwis – serwis tematyczny masterleasing.pl  poświęcony tematyce finansów, obejmujący w szczególności leasing operacyjny, leasing finansowy i wynajem długoterminowy.
  Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje i artykuły.
  Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
  1. Operator Serwisu zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu masterlesing.pl:
  – chrome,

– firefox,

– safari
2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA SERWISU
Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Regulaminu Serwisu oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Operator Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. Operator Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. W celu uzyskania bezpłatnej informacji na temat finansów i ofert Użytkownik musi podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi polegającej na uzyskaniu bezpłatnej informacji na temat finansów i ofert, dopasowanej do preferencji użytkownika wskazanych w odpowiednim formularzu.
 2. W celu opracowania bezpłatnej informacji na temat finansów i ofert Użytkownik udostępni: NIP, Nazwę Firmy, Numer telefonu/adres email
 3. Dane te są wykorzystywane przez Masterleasing do pozyskania w imieniu Klienta ofert oraz opracowania informacji rynkowej. Podanie danych oraz akceptacja Regulaminu oznacza złożenie zlecenia do Masterleasing na pozyskanie ofert w imieniu Klienta oraz przygotowanie dla Klienta zestawiania ofert. Złożenie zapytania w imieniu Klienta odbywa się zgodnie z procedurami i zasadami partnerów, których przedstawicielem na podstawie umowy jest Masterleasing.
 4. Jeżeli oczekiwania Użytkownika co do opracowywanej informacji są wielowariantowe i dotyczą wielu aspektów oferty Masterleasing może zastosować opłatę administracyjną. Zasady zastosowania opłaty są uregulowane odrębną umową na świadczenie płatnej usługi informacyjnej. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odstąpić od zlecenia.
 5. Przetwarzania danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez Partnerów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności (umieszczonej powyżej) stanowiąca nieodłączną cześć niniejszego Regulaminu Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. W przypadku zmiany Regulaminu Serwisu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres: Maximus Finance Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w 05-077 Warszawie, ul. Jarzębinowa 6. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: Maximus Finance Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w 05-077 Warszawie. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
9. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu serwisu masterleasing.pl, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

zamów rozmowę