Planowane zmiany w leasingu opublikowano i ogłoszono do wiadomości publicznej już z początkiem 2016 roku. Wszelkie korekty będą dotyczyć okresów rocznych, które rozpoczną się od 1. stycznia 2019 roku. Nowe warunki można zastosować według uznania nawet znacznie wcześniej – to indywidualna decyzja przedsiębiorców.

Zmiany w leasingu od 2019 roku

Umowy leasingowe z początkiem przypadającym na 2019 rok będą nieco zmienione, nie ma jednak powodu do obaw. Modyfikacje obejmą przede wszystkim najemców nieruchomości funkcjonujących do tej pory na podstawie dotychczasowych umów leasingu operacyjnego, będzie to więc nawet ponad 80% wszystkich umów. W tym rodzaju finansowania zewnętrznego pod koniec trwania umowy leasingowej prawo własności przechodzi na korzystającego za z góry ustalona opłatą. Umowy trzeba będzie od tej pory ujmować w bilansie jako prawo do korzystania z przedmiotów umów leasingowych i zobowiązanie z tego tytułu. Owe zobowiązanie wycenione zostanie na każdy dzień bilansowy, a wykorzysta się przy tym efektywną stopę procentową. Prawo użytkowania elementu aktywów finansującego podlegać będzie od 2019 roku amortyzacji oraz testom na utratę przez nich wartości.

Związek zmiany powierzchni handlowej z księgowością

Przed każdorazowym podpisaniem umowy leasingowej należy ją bardzo dokładnie przeczytać, aby niczego nie przeoczyć. Jakakolwiek bowiem zmiana przedmiotu umowy wiąże się z koniecznością analizy szczególnych warunków zobowiązania i ze zmianą sposobu rozliczenia. Pociąga to oczywiście za sobą obowiązek wprowadzenia korekt: w ramach ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, zobowiązania z tytułu leasingu oraz nieodłącznego prawa do korzystania z elementów aktywów.

Jak ma to rozumieć przeciętny podatnik? Otóż można spotkać się będzie z dwojaką sytuacją:

  1. Zmiana powierzchni handlowej obejmuje jej zwiększenie. Rośnie rozmiar przedmiotu umowy leasingowej oraz wynagrodzenie, odpowiadające jednostkowej cenie rynkowej. Nie sporządza się wówczas żadnej korekty już istniejącej umowy, a przygotowuje się jedynie osobną umowę. Transakcja ta jest księgowana jako oddzielne i niezależne prawo do korzystania z przedmiotu umowy leasingowej.
  2. Zmiana powierzchni handlowej obejmuje jej zmniejszenie. Zabieg ten wymaga niezbędnego oszacowania wartości zobowiązania leasingobiorcy względem finansującego. Następnie stosownie koryguje się prawo do użytkowania własności leasingobiorcy, która jest przedmiotem umowy. Uzyskana różnica to ujęty w rachunku zysków i strat zysk bądź też strata.

Aby prawidłowo rozliczyć wszelkie zmiany, zachodzące w obrębie umów leasingowych, najlepiej udać się bezpośrednio do specjalisty. Powinien on dokonać niezbędnych analiz wszelkich planowanych korekt w sposób umożliwiający alokację środków uzyskanych ze zmodyfikowanej lub nowej umowy leasingowej. Ważne jest również oszacowanie terminu jej obowiązywania, zobowiązania przy użyciu stopy dyskontowej (w dniu wszelkich modyfikacji lub korekt), a także przeliczenie wartości prawa do korzystania z elementów majątku.

 

zamów rozmowę