Znaczenie leasingu rokrocznie rośnie w świadomości przedsiębiorstw działających w każdej gałęzi rynku. Kondycja firm leasingowych również wzrasta. Dzięki temu są one w stanie prezentować coraz korzystniejsze warunki oraz bardziej zróżnicowane umowy kiedy bierzesz leasing.

Na samym wstępie warto zadać sobie pytanie, czym dokładnie jest leasing? Jak odbierany jest w naszym kraju? Dlaczego jego popularność jako zewnętrznej formy finansowania rośnie w tak dynamicznym tempie?

Istota leasingu

Leasing (ang. lease) to inaczej najem lub dzierżawa. Leasing przywędrował do Europy ze Stanów Zjednoczonych, w których pojęcie to zaistniało w latach 50′.

Leasing jest formą zewnętrznego finansowania, w którym finansujący, czyli leasingodawca, oddaje prawo do korzystania z dóbr inwestycyjnych leasingobiorcy. W zamian za udostępnianie środków trwałych leasingodawca pobiera od leasingobiorcy pewne ustalone uprzednio płatności. Mimo użyczenia przedmiotu w zamian za świadczenia finansowe właścicielem przedmiotu umowy pozostaje leasingodawca.

Tak w skrócie możemy opisać istotę leasingu. Jak natomiast prezentuje się regulacja prawna leasingu?

Prawne regulowanie a definicja leasingu

W Polsce leasing regulowany jest przez przepisy z prawa cywilnego, przepisów o rachunkowości oraz z prawa podatkowego. Każda z grup przepisów inaczej podchodzi do definiowania leasingu. Niemniej, możemy wyróżnić dwie najpopularniejsze formuły opisujące leasing:

 1. Umowa, na mocy której finansujący oddaje do odpłatnego użytkowania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie korzystającemu podlegające środki trwałe lub wartości niematerialne, prawne, także grunty i prawo użytkowania wieczystego.
 2. Umowa leasingowa w kodeksie cywilnym.

Leasing a jego warunki oraz strony

W prawie cywilnym warunki zawierania umów leasingowych oraz strony, które biorą w tym udział, określa Kodeks Cywilny w art. 709.1 do 709.19. Wedle tych zapisów, stronami leasingu są finansujący i korzystający. Korzystającym może być zarówno podmiot prawny, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Umowa leasingowa zawierana jest na ściśle określony czas. Po zakończeniu umowy własność może zostać przeniesiona na stronę korzystającą. Nie jest to jednak obligatoryjne. Wedle zapisów, świadczenia pieniężne na rzecz strony finansującej muszą odpowiadać co najmniej cenie przedmiotu umowy.

Aby zawrzeć umowę leasingową, korzystający musi uprzednio przedstawić swoją zdolność kredytową. Jednak sama umowa leasingowa nie wpływa na historię kredytową strony korzystającej.

Co więcej, na początku umowy leasingowej od korzystającego wymaga się uiszczenia opłaty inicjalnej. Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

Podstawowe korzyści umowy leasingowej dla strony korzystającej

Zalety umów leasingowych w dużej mierze uzależnione są od poszczególnego rodzaju umowy. Możemy jednak wyróżnić podstawowe korzyści, którymi odznacza się ten model zewnętrznego finansowania środków trwałych. Zaliczamy do nich:

 • spłaty kredytu w nie ulegających zmianom i równomiernych opłatach;
 • możliwość poprawy potencjału handlowego, usługowego oraz produkcyjnego bez angażu własnych środków;
 • możliwość uzyskania efektu podatkowego – skorzystanie z tarczy podatkowej;
 • możliwość spłaty umowy leasingowej z zysków przyszłych.

Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej

Strona korzystająca

 • odbiór przedmiotu leasingu;
 • zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej (w przypadku, gdy strony nie zawarły innych postanowień umowy);
 • utrzymanie prawidłowego stanu przedmiotu umowy leasingowej oraz ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem posiadanego przedmiotu;
 • terminowe płacenie opłat wynikających z umowy leasingowej;
 • umożliwienie wglądu stronie finansowej w stan przedmiotu leasingowanego.

Strona finansująca

 • wydanie przedmiotu leasingowanego w stanie niebudzącym zastrzeżeń korzystającego;
 • ochrona strony korzystającej przed podmiotami trzecimi;
 • konieczność wydania stronie korzystającej odpisu umowy ze zbywcą oraz inne dokumenty związane z zawarciem umowy leasingowej.

 

zamów rozmowę