Amortyzacja samochodu w leasingu to obszerny temat. Zmienia się w zależności od typu, przedmiotu oraz warunków umowy leasingowej. W tym artykule napiszemy dokładnie, z czym wiąże się amortyzacja w przypadku leasingu operacyjnego i w przypadku leasingu finansowego.

Czym jest amortyzacja samochodu w leasingu?

Amortyzacja to utrata części wartości środka trwałego – czyli przedmiotu leasingu – w czasie. Oznacza to, że wraz z użytkowaniem pojazdu lub innego przedmiotu służącego do transportu, jego wartość ulega zmniejszeniu w jednostce czasu.

Amortyzacja jest kluczowa do prawidłowego odwzorowania wartości użytkowanego pojazdu. Co więcej, amortyzacja jest niezbędna i obowiązkowa.

Amortyzacja a leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego, opłaty, którymi obciążony jest leasingobiorca, stają się ponoszonymi przez niego kosztami. Dla firmy leasingowej stają się one przychodem. Takie podejście determinuje to, że amortyzacja samochodu staje się obowiązkiem leasingobiorcy, czyli finansującego. To do leasingobiorcy należy obowiązek wprowadzania kosztów amortyzacji do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja w leasingu operacyjnym obowiązuje w okresie, w którym początkowa wartość samochodu równa się z wartością odpisów amortyzacyjnych. Zarówno samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe dotknięte są 60-miesięcznym okresem amortyzacji, przy czym jej stawka wynosi 20%.

Amortyzacja a leasing finansowy

Sytuacja w leasingu finansowym z pozoru jest nieco bardziej skomplikowana. Do przychodu finansującego i jednocześnie kosztu korzystającego zaliczane są wszystkie środki trwałe, a także ich wartość prawna i niematerialna. Do kosztów korzystającego zaliczana jest tylko część odsetkowa. Część kapitałowa określana jest jako forma spłaty wartości pojazdu, wobec czego nie może być rozliczana w ujęciu podatkowym.

W przypadku leasingu finansowego odpisy amortyzacyjne w podstawowym okresie trwania leasingu należą do obowiązków leasingobiorcy. Samochód może być amortyzowany w ramach każdej dopuszczonej przez firmę leasingową stawki amortyzacji.

Amortyzacja liniowa samochodu

Pojazdy najczęściej amortyzowane są metodą liniową. Gdy pojazd przekracza wartość 3,5 tysięcy złotych, wówczas roczna stawka jego amortyzacji wynosi 20%, a odpisy wykonywane są przez 5 lat. Jednak istnieje możliwość stosowania innych stawek amortyzacyjnych.

Gdy pojazd użytkowany jest przez okres minimum 6 miesięcy, wówczas możliwe jest zastosowanie tzw. używanych środków trwałych. Możliwe jest również zastosowanie ulepszonych środków trwałych, jeżeli wydatki związane z podwyższeniem wartości (ulepszeniem) pojazdu wyniosły powyżej 20% jego początkowej wartości przed wpisaniem go do ewidencji.

Jeżeli wartość pojazdu wynosi poniżej 3,5 tysięcy złotych, wówczas podatnik może podstąpić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wprowadzenie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub odpisów wedle danej stawki, czyli zaliczenie pojazdu jako środka trwałego. Inną metodą jest zaksięgowanie wydatku w księdze przychodów i rozchodów jako koszt pozostały.

 

zamów rozmowę