Najczęściej zadawane pytania

Główne korzyści dla przedsiębiorców zainteresowanych leasingiem: • Raty leasingowe zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu firmy i pomniejszają podatek, • Uzyskanie leasingu jest prostsze niż uzyskanie kredytu, • Mniej formalności niż przy kredycie, • Umowa leasingowa nie obciąża zdolności kredytowej firmy.
Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu za cenę jego aktualnej wartości rynkowej. Różnica pomiędzy tą wartością a wartością końcową umowy leasingu stanowi nadwyżkę, która zostanie zwrócona Korzystającemu.
Umowa sprzedaży jest oddzielną transakcją w stosunku do umowy leasingu, oznacza to, że odliczenie VAT-u nie zależy od wysokości VAT-u odliczanego od okresowych opłat leasingowych (OOL) i innych opłat leasingowych. Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, który w świetle nowych przepisów podatkowych lub dokumentów przeznaczony „tylko” do działalności gospodarczej można odliczyć 100% wysokości podatku. W używaniu samochodu do celów mieszanych, tj. prywatnych i do działalności, to ograniczenie występuje do 50%.
Tak, zgodnie z interpretacją Urzędów Skarbowych nabywcą przedmiotu za cenę sprzedaży równą wartości końcowej (WK) musi być Korzystający, czyli firma. W przypadku gdyby nabywcą była osoba fizyczna, sytuacja wyglądałaby tak, jak w przypadku wykupu przedmiotu leasingu przez osobę trzecią, a zatem cena sprzedaży byłaby równa aktualnej wartości rynkowej.
Gdy wartość netto przedmiotu nie przekracza 3.500 zł, jego zakup można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. W przeciwnym przypadku musi zostać wciągnięty do ewidencji środków trwałych i amortyzowany przy zastosowaniu wskazanej przepisami prawa stawki amortyzacyjnej.
Tak, należy to zrobić – na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy leasingowej. Najlepiej w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego.
Umowa wygasa ostatniego dnia miesiąca, na który przypada płatność ostatniej okresowej opłaty leasingowej.
Potrzebne będą następujące dokumenty: faktura zakupu pojazdu wystawiona przez Firmę Leasingową, karta pojazdu i dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu, a także KRS Firmy Leasingowej. Faktura i karta pojazdu oraz KRS zostają przesyłane po dokonaniu płatności za pojazd.
Można przedłużyć umowę leasingu, przyjmując jako podstawę do wyliczenia nowych rat leasingowych i wartości końcowej.
Tak, operacja ta polega na aneksowaniu już podpisanej umowy leasingu. Taka operacja jest zazwyczaj przeprowadzana po kilku latach użytkowania maszyny i podlega indywidualnej ocenie.
Płatność następuje na podstawie umowy, a dokładna wartość wykupu w PLN zawarta jest w piśmie informującym o zakończeniu umowy, które Firma Leasingowa przesyła Korzystającemu na dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy. Faktura zostanie wystawiona po wpływie środków na konto Firmy Leasingowej oraz uregulowaniu wszelkich płatności wynikających z umowy leasingu.
Korzystający może zrezygnować z ubezpieczenia i wykupić przedmiot leasingu przed końcem polisy, jednakże tylko wtedy, gdy upłynął minimalny okres trwania umowy zgodny z przepisami prawa a wynikający z wysokości amortyzacji. – Po upłynięciu tego czasu Korzystający może wykupić przedmiot leasingu wcześniej, tj. kilka lub kilkanaście dni przed terminowym zakończeniem umowy. – Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek Korzystający może wystąpić o zgodę na ubezpieczenie w zakresie indywidualnym. Konsekwencją tego jest dodatkowa opłata administracyjna. Zgoda taka polega na zaakceptowaniu warunków polisy Korzystającego przez Firmę Leasingową oraz dostarczenie potwierdzenia zapłaty składki przez Korzystającego.
Tak – pobierana jest opłata administracyjna z tytułu zmiany warunków umowy leasingu.
Umowę leasingu można zakończyć wcześniej, przy zachowaniu wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania, który dla samochodów wynosi 2 lata. Cena sprzedaży równa jest wówczas sumie zdyskontowanych rat leasingowych i wartości końc
Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets – stosunek zysku do aktywów) – suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego (leasingobiorcy). Przedmiot leasingu nie pogarsza więc stosunku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ nie powiększa zadłużenia korzystającego.
Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się praktycznie do porównania ich w świetle podatku dochodwego. Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe, gdyż całą ratę leasingową można uznać za koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku leasingu finansowego klient może odpisać tylko część odsetkową raty leasingowej oraz amortyzację. Dlatego większość klientów wybiera leasing operacyjny. Leasing finansowy jest wybierany przez klientów, którzy chcą mieć krótszy okres leasingu lub chcą wnieść większy udział własny w celu zmniejszenia zobowiązań. Leasing finansowy może być też stosowany przez firmy płacące podatek w formie zryczałtowanej, których nie interesuje odpis rat leasingowych w ciężar kosztów.
Główne korzyści leasingu w porównaniu do kredytu: • szybki i łatwy dostęp do finansowania – wymagania wobec Korzystającego są zwykle łagodniejsze niż w odniesieniu do Kredytobiorcy • leasing nie obciąża zdolności kredytowej, nie powoduje wzrostu zadłużenia Korzystającego • niższe koszty związane z brakiem konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń • w przypadku leasingu istnieje możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy i struktury płatności • optymalizacja korzyści podatkowych • niższa cena zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki rabatom wynegocjowanym przez Finansującego • szybki proces decyzji dotyczącej leasingu i krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku • jeżeli Korzystający ma problemy za spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot • przy leasingu, pracownicy firmy leasingowej rejestrują oraz ubezpieczają samochody, wyręczając tym użytkującego.
Tak, posiadamy w swojej ofercie produkt dzięki któremu można wziąć leasing na motocykl. Oprócz tego możemy pomóc w sfinansowaniu łodzi lub jachtu.
Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest zawsze Finansujący. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Korzystający ma prawo nabycia przedmiotu za atrakcyjną cenę równą wartości końcowej.
Jest taka możliwość, wystarczy wystosować do leasingodawcy odpowiedni wniosek, który będzie rozpatrzony w momencie niezalegania z opłatami na umowie leasingu. Powinniśmy otrzymać nowy harmonogram wraz z instrukcjami do zatwierdzenia. Wchodzi on w życie w momencie otrzymania odpowiedzi przez leasingodawcę.
Wszystkie zmiany dotyczące leasingu muszą być potwierdzone pisemnie, dlatego chcąc je prowadzić należy odpowiedni wniosek wysłać mailem lub drogą pocztową.
Pozytywna opinia zostaje wysłana w momencie otrzymania pisemnego wniosku od leasingodawcy. Zawiera ona ilość umów leasingowych wraz z potwierdzeniem o nie zaleganiu z płatnościami. Ta czynność prawie zawsze wiąże się z opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.
Opłata drogowa jest dokonywana przez firmę leasingową, ale jej wysokość musi być oddana przez leasingobiorcę – otrzymuje on za to specjalną fakturę VAT.
Często istnieje możliwość rozbicia płatności na 2 raty, wystarczy wysłać odpowiedni wniosek na adres mailowy lub pocztowy firmy leasingowej. Warunkiem jest niezaleganie z płatnościami leasingowymi.
Na samym początku należy wystosować odpowiedni wniosek do leasingodawcy, gdzie zgoda jest na dobrą sprawę oczywista – jedynym kryterium jest terminowe opłacanie umowy. Wszelkie dokumenty związane z doposażeniem powinny zawierać dane leasingodawcy. Należy także pamiętać o umieszczeniu zmian w Karcie Pojazdu (zdeponowanej przez leasingodawcę). Szczegółowe informacje otrzymuje się wraz ze zgodą firmy leasingowej.
Wymogiem otrzymania takiej zgody jest wysłanie pisemnego wniosku wraz z kopią dokumentów rejestrowych / dowodów osobistych i prawa jazdy na adres firmy leasingowej. Czas obowiązywania pozwolenia zależy od tego określonego we wniosku.
Tak, jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę. W pozostałych przypadkach należy wystąpić o specjalną zgodę.
Wszystkie prawa reklamacyjne dotyczące przedmiotu leasingu należą do osoby korzystającej, wyjątkiem jest odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, która wymaga zaangażowania firmy leasingowej. Całość procedury powinna być uzgodniona przez leasingobiorcę, a leasingodawca tylko potwierdza (wyraża zgodę) na rozwiązanie.
Drogą mailową lub pocztową przy pomocy odpowiedniego wniosku, niezwłocznie po powiadomieniu policji i Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pamiętajmy o zawarciu numeru szkody w Towarzystwie i preferowaną formę likwidacji szkody.