Leasing odwrócony a leasing zwrotny?

leasing zwrotny

Leasing odwrócony a leasing zwrotny

Leasing odwrócony to całkiem nowe udogodnienie dla przedsiębiorstw, pełniące nierzadko swoistą funkcję kredytową. Korzystający z przedmiotu umowy są każdorazowo starannie analizowani pod kątem wypłacalności. Dla firm leasingowych jest to dość kosztowne rozwiązanie, wymagające dużego nakładu środków finansowych. W przypadku nieruchomości branych w leasing odwrócony bardzo często angażowany jest dodatkowo deweloper z własnymi aktywami, którymi obraca w ramach zewnętrznych inwestycji w środki trwałe.

Czym jest leasing zwrotny (leasing odwrócony)

Leasing zwrotny (sale and lease back) to popularna forma finansowania zewnętrznego w sektorze nieruchomości, a także w przemyśle, logistyce oraz usługach. Nie jest aż tak rozpowszechniony na świecie, jak leasing operacyjny czy finansowy. Zamiennie stosuje się również określenie leasing odwrócony. Firmy, szczególnie typu MSP, we wzmożony sposób interesują się nim w przypadku wizji kryzysu.

Na czym polega leasing zwrotny? Rozumiany jest jako forma pozyskania środków finansowych oraz odzyskania płynności finansowej bez konieczności utraty składników majątkowych, które to są zwyczajnie niezbędne przedsiębiorcy do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Początkowo należy sporządzić umowę sprzedaży. Leasingodawca wykupuje własność leasingobiorcy na zasadach umowy cywilnoprawnej. Stanowi to zabezpieczenie mienia na przyszłość, kiedy nastąpiłoby nieprzewidywalne pogorszenie sytuacji materialnej bądź utrata płynności finansowej. Środki inwestycyjne zostają sprzedane finansującemu, jednak prawo do ich użytkowania do końca trwania umowy leasingowej nie jest zastrzeżone dla niego. Pod kątem ekonomicznym inny właściciel wciąż korzysta ze sprzedanych tych samych środków trwałych. Korzystający musi zrezygnować z prawa do swojej własności, jeżeli chce pozyskać pieniądze dla swojego przedsiębiorstwa. Leasingobiorca spłaca odtąd regularne, comiesięczne raty w zamian za użytkowanie przedmiotów umowy leasingowej lub maszyn na rzecz leasingodawcy.

Jakie zalety i wady ma leasing zwrotny/odwrócony

Pozytywną stroną leasingu zwrotnego jest przede wszystkim uwolnienie zamrożonych aktywów. Ze sprzedanych dóbr materialnych oraz środków trwałych wciąż można korzystać. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje zarówno środki finansowe na jego rozwój i kolejne inwestycje, jak i nie ma obowiązku zastępowania sprzedanej floty kolejnymi maszynami bądź pojazdami, które musiałoby natychmiast nabyć. Firma odzyskuje ponadto płynność finansową i może odliczyć sobie koszty amortyzacji.

Ta nietypowa forma leasingowa bywa wykorzystywana przez duże i małe przedsiębiorstwa, nie jest jednak polecana wszystkim z nich. Leasing zwrotny jest niestety ściśle związany z koniecznością odsprzedania środków trwałych po cenie często poniżej ich wartości rynkowej. Będzie on odpowiadał firmom, w których wartość środków trwałych osiągnęła już znaczną wysokość i nadszedł czas, aby je upłynnić lub też znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie dostaną kredytu bankowego.